Priseksempler:

Oversikten nedenfor inneholder priser for våre vanligste reparasjoner og vedlikeholdsarbeid på en del utvalgte modeller og årganger. Prisene omfatter arbeid, reservedeler, verkstedsmatriell og mva., begrenset til det som er beskrevet. Eventuelle nødvendig tilleggsarbeid inngår ikke i prisen.

Prisene oppgis som fra-priser, fordi prisene for reparasjoner eller vedlikehold på en bilmodellofte vil variere, avhengig av modellår, type og utstyr-/modellvariant.

Basert på opplysninger om bilen, vil vårt verksted vanligvis kunne gi en nærmere fastpris både på ovennevnte arbeider og andre reparasjoner som det er mulig å forhåndsprise.

Oppdrag inkl. nødvendig feilsøking som ikke kan forhåndsprises, utføres til våre vanlige timepriser inkl. mva., varierende fra kr 2 183,75,- pr. time.

FORHÅNDSAVTALTE FASTPRISER OG PRISOVERSLAG

Fastpris

Har kunden og verkstedet avtalt en fast pris for et bestemt arbeid, kan denne prisen ikke overskrides uten ny avtale.

Prisoverslag

Har verkstedet gitt et prisoverslag på et bestemt arbeid, kan ikke prisen overskrides vesentlig og ikke i noen tilfelle med mer enn 15 %, maksimum kr. 800 inkl. mva.

Hva omfattes av fastpris og prisoverslag

Avtales fast pris eller gir verkstedet prisoverslag på et bestemt arbeid, skal beløpet inkludere deler, materialer, arbeid og mva.

Oppdrag hvor det ikke er gitt fastpris eller prisoverslag

Er pris ikke avtalt eller drøftet mellom kunden og verkstedet, foretar verkstedet fakturering i samsvar med sin gjeldende, alminnelige prisberegning for deler, materialer og arbeid pluss mva.

Anbefales at kunde og verksted avtaler fast forhåndspris hvor dette er mulig. De fleste verksteder benytter seg av pakkepriser, dvs. faste priser på et bestemt oppdrag, inkl. arbeid, deler, materiell pluss mva. Slike jobber vil da falle under avtale om forhåndsavtalte fastpriser.

TILEGGSARBEIDER

Hovedregel

Viser det seg under utførelsen av arbeidet at det er teknisk nødvendig, økonomisk fordelaktig eller praktisk for kunden at det utføres tilleggsarbeid (arbeid som går ut over bestilling/opprinnelig oppdrag), skal verkstedet konferere med kunden.

Unntak

Er kunden ikke å treffe, eller mottar verkstedet av andre grunner ikke beskjed innen rimelig tid, kan tilleggsarbeid likevel utføres dersom
a) kunden må antas å ville ha tilleggsarbeidet utført og
b) prisen for tilleggsarbeidet er ubetydelig i seg selv, eller den er lav i forhold til prisen for den avtalte tjenesten.

Verkstedet må sannsynliggjøre at vilkårene for slikt tilleggsarbeid er oppfylt. Pristillegget må ikke i noen tilfelle overstige prisen for det bestilte arbeid med mer enn 15 %, maksimum 800 inkl. mva. Verkstedet plikter i rimelig utstrekning å utføre tilleggsarbeid som ikke kan utsettes uten fare for vesentlig skade for kunden.

Tilleggsarbeid som nevnt kan ikke uten ny avtale utføres hvor det er avtalt fast pris. I slike tilfelle skal kundens uttrykkelige samtykke til tilleggsarbeidet innhentes i samsvar med hovedregelen med mindre arbeidet ikke kan utsettes uten fare for vesentlig skade for kunden.

Avbestilling/unnlatt oppmøte

Husk at timeavtale med verkstedet er bindende også for deg som kunde. Ved unlatt oppmøte eller ved avbestilling av reparasjon, vil kunden kunne bli erstatningsansvarlig ovenfor verkstedet, jfr. Håndverkertjenestelovens § 40. Det anbefales at avbestilling skjer snarest mulig og helst ikke senere enn 24 timer før avtalt tidspunkt for innlevering av bilen.